Entrepreneurs who take advantage of the circular economy